Algemene voorwaarden Sweet Wellness

 

 1                            Algemeen

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer die gebruik maakt van diensten van Sweet Wellness.

 

2.    De door Sweet Wellness te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

 

 2                            Kwaliteit

 

1.    Sweet Wellness verplicht zich tot het leveren van goed werk door zich met beste inzicht en vermogen in te spannen overeenkomstig met de daarvoor geldende professionele normen.

 

 3                            Geheimhouding en privacy

 

1.    Sweet Wellness en de deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij onderling of uit andere bronnen hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijke informatie als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de diensten c.q. cursussen. 

 

2.    Alle persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk gebruikt en niet kenbaar gemaakt aan derden.

 

3.    Toestemming voor bruikbare informatie en foto’s voor de diverse social media, PR- zaken of anderszins worden in overeenstemming met de deelnemer schriftelijk vastgelegd.

 

 4                           Offerte en betalingen

 

1.    De offertes en rekeningen zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis,- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

2.    De offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende één maand, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

3.    De overeenkomst tussen Sweet Wellness en de deelnemer komt tot stand door toezending van de door de deelnemer ondertekende opdrachtbevestiging. Hieronder vallen ook bevestigingen middels e-mail.

 

4.    Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij op de rekening een ander termijn staat aangegeven.

 

5.    Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim van betaling is ingetreden, is de deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

 

5                            Annulering en prijswijziging

 

1.    Annulering van een opdracht dient schriftelijk (via de mail) te geschieden. De datum van verzending van de mail geldt als bepalend inzake de datum van annulering.

 

2.    Bij annulering van een cursus tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 

3.    Bij annulering van een cursus tussen 14 dagen en de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 

4.    Bij annulering van een cursus tussen 7 dagen en de startdatum zal het gehele bedrag van de betreffende cursus in rekening worden gebracht.

 

5.    Tijdens de cursus is tussentijds annuleren niet mogelijk. De deelnemer is dan volledige betaling verschuldigd.

 

6.    Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

 

7.    Sweet Wellness behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

8.    Indien Sweet Wellness met de deelnemer een vaste prijs is overeengekomen, dan is Sweet Wellness te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een vrplichting in gevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

 6                            Aansprakelijkheid en risico’s

 

1.    Sweet Welness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Sweet Wellness is uitgegaan van de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.

 

2.    Indien Sweet Wellness aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sweet Wellness beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

3.    De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

 

4.    Sweet Wellness is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Sweet Wellness is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de gebrekkige prestatie van Sweet Wellness aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sweet Wellness toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 

5.    De aansprakelijkheden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de deelnemer.

 

 7                            Eigendommen

 

1.    Sweet Wellness behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. Het copyright van door haar vervaardigde cursusmateriaal berust te allen tijde bij haar.

 

2.    Alle door Sweet Wellness verstrekte stukken (adviezen, cursusmateriaal, software e.d.) zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sweet Wellness worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.

 

3.    Sweet Wellness behoudt het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

4.    Sweet Wellness is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen of defecten aan eigendommen van de deelnemer.

 

 8                            Overmacht

 

1.    Onder overmacht wordt in deze verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt inbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Sweet Wellness geen invloed kan uitoefenen.

 

2.    Sweet Wellness is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.

 

3.    Sweet Wellness kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

4.    Indien Sweet Wellness bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

 

 9                            Klachten

 

1.    Klachten over de verrichtte werkzaamheden en/ of geleverde diensten dienen door de deelnemer uiterlijk 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan Sweet Wellness te worden gemeld.

 

2.    Indien een klacht gegrond is, zal Sweet Wellness er alles aan doen om dit zo mogelijk te herstellen.

  

 10                            Privacy verklaring

 

1.    Sweet Wellness is verantwoordelijk voor het hanteren van de regels volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
Zie Privacy verklaring